FansClub Jethro Tull ČR
partnerem webu je
Audio3 - partner webu
Logo FansClub Jethro Tull Czech Republic
Koláž - booklety
O kapeleDiskografieTextyČlánkyOdkazyKe staženíKalendářGalerie

Je historická postava Jethro Tull anglickým Járou Cimrmanem?

Část první

I když je Jethro Tull uznáván jako významný představitel inovací britského zemědělství 18. století, bylo zatím jen málo napsáno o jeho původu a sociálním zázemí, a pokud ano, tak jen věci obecné či nepřesné. Z genealogických a jiných průzkumu zjišťujeme nová fakta o jeho rodině. Dá se říci, že vlastně rozlišujeme tři různé Jethro Tully (!), kteří se v místě a čase překrývají (zejména ve vztahu ke Zdárné farmě). Zdá se, že bude nutné mírně upravit data zahájení jeho působení na Zdárné farmě a datum jeho cesty na kontinentální vinice. Následující článek vrhá trochu víc světla jak na Jethro Tulla a jeho chování, tak na jeho motivaci změnit Zdárnou farmu z ovčince na obdělávatelnou půdu.

Prvními skoupými informacemi o osobě Jethro Tulla jsou vlastní poznámky v jeho díle Obdělávání země s koněm (Horse-Hoe Husbandry). Biografické poznámky autorovy jsou vesměs obranného charakteru - proti předpokládaným útokům odpůrců jeho zemědělských metod. Dalším zdrojem informací je článek jistého D.Y. v Magazínu gentlemana (Gentleman’s Magazine) z roku 1764. Identita D.Y. není známa, ale dotyčný uvádí, že se s Jethrem dobře zná. Třetím zdrojem informací je článek hraběte Cathcarta v Žurnálu královské zemědělské společnosti (Journal of the Royal Agricultural Society) z roku 1891. Ten vychází z deníkových záznamů svého předka – jiného hraběte Cathcarta, který byl Tullovým přítelem.

Z těchto zdrojů vychází i kniha Dr. G.E. Fussella – Jethro Tull a jeho vliv na mechanizované zemědělství z roku 1973. V knize je kapitola věnovaná Tullově biografii, a právě v ní se objevují již zmíněné nejasnosti a nevysvětlitelné záhady jeho života. Hlavní otazníky visí nad identitou Tullových rodičů, nad původem jeho otce, jeho sociální a finanční situací, nad dobou, kdy Tull začal farmařit, nad datem, kdy se přesunul z Howberry na Zdárnou farmu v Shalbourne, nad skutečným datem jeho dlouhé cesty do Montpellier a na francouzské vinice, a dokonce i nad skutečným datem a místem jeho skonu.

Slovník biografie národa uvádí, že Jethro Tull se narodil v Basildonu v Berkshire v r. 1674 jako syn Jethra a Dorothy Tullových. V basildonské matrice skutečně je záznam o křtu ze dne 30/3/1674, který to potvrzuje. V této matrice však nejsou o rodině žádné další informace, které by naznačovaly, že zde Tullovi bydleli a že zde tedy mladý Jethro mohl strávit dětství.

Je zde však také dřívější záznam z roku 1672 o tom, že Jethro Tull st. se oženil s Dorothy Buckeridgovou. Buckerigovi byli Basildonskou rodinou. V dalších matrikách sousedních far se dozvídáme, že Jethro a Dorothy měli v r. 1676 dceru jménem Dorothy, pokřtěnou v blízkém Bradfieldu. Další dcera pak ale byla pokřtěna v r. 1679 v poměrně vzdáleném Shalbourne. Právě zde ale leží Zdárná farma, a naskýtá se pro to otázka, zda ne farmě nepracoval již Jethro Tull starší ...

Záznamy zdejších matrik (okrsek Berkshire) ze ale zmiňují také o jistém Jethro Tullovi ze Shalbourne. Ten byl synem Gilese Tulla z Midghamu, okr. Berks, měl staršího bratra Jamese a mladšího Gilese. Vzal si Mary, dceru Jeffrey Farmera z Cholsey, okr. Berks. Tato fakta potvrdil dotyčný Jethro Tull sám. Záznamy říkají, že se jim v r. 1682 narodila dcera.

Máme tedy menší rozpor – Jethro Tull s manželkou Dorothy a dcerou narozenou v r. 1679, a Jethro Tull s manželkou Mary a s dcerou narozenou v r. 1682. Badatelé mezi oběma daty hledali informaci o úmrtí první ženy Dorothy. Pouze však zjistili, že v r. 1678 Jethro a jeho žena Mary prodali pozemky v Hungerfordu.

Nabízejí se tedy jen dva závěry: Buď byl Jethro Tull st. bigamista, a nebo ve Shallbourne žili dva různí Jethro Tullové ...

Pro účely tohoto článku pojďme nazývat Jethro Tulla, ženatého za Mary Jethro Tullem I a Jethro Tulla, ženatého s Dorothy jako Jethro Tulla II. Pak náš známý zemědělský reformátor bude Jethro Tullem III. Který z Jethro Tullů I a II byl tím Jethro Tullem, který měl v držení Zdárnou farmu před tím, než na ní přišel zemědělec Jethro Tull III? Zdá se, že životopisci udělali ze dvou mužů jednoho ...

Část druhá

Další bádání však ukázala, že Jethro Tull I na Zdárné farmě působil jako první, a pak ji předal Jethro Tullovi II, a že tedy šlo o dvě různé osoby. Jaký k sobě ale měli vztah? Přestože řada dřívějších spisovatelů oba muže spojovala do jedné osoby, ve skutečnosti šlo o strýce a synovce. To strýc si vzal Mary Goddardovou, a synovec se oženil s Dorothy Buckeridgovou. Z toho vyplývá, že Jethro II byl otcem Jethra III.

Rodina evidentně k sobě měla blízko, Jethro I držel ochrannou ruku nad majetkem a činnostmi svými i Jethra II, avšak rodinné hospodářství se přesto dostalo do krize. Po strýcově smrti začal mít i Jethro II finanční problémy, které dosud za rodinu řešil strýc. V té době, kolem roku 1695, byl Jethro Tull III studentem na Oxfordu na koleji Grays Inn, mladý muž s Londýnem na dosah. Pád jeho prastrýce Jethra I však měl negativní vliv i na něho. Vždyť byl členem rodiny, která vždy držela pohromadě, a jeho křestní jméno Jethro (ironicky hebrejsky znamená hojnost) se dědilo již po třetí generaci. Náhlý obrat v rodinném štěstí a dozvuky této události byly později zmíněny v textech Jethro Tulla III jako "nehoda, nikoli volba, ze mne učinila farmáře, či spíše mnohé nečekané nehody". V roce 1697 Jethro Tull II vysvětluje, že on, jeho otec James, i jeho strýc Jethro I měli v mnoha ohledech společné obchody, a byli v několika případech jeden za druhého vázáni, a to i v případech soudních pří.

Životopisci Jethro Tulla III nebyli schopni zjistit datum úmrtí jeho otce. Někteří usuzovali, že by to mohl být rok 1704, neboť v tomto roce na Jethro Tulla III byla převedena část farmy ve Shalbourne. Ale nebylo tomu tak. Jethro Tull II zemřel v r. 1713. Znamená to snad, že v r. 1704 mladý Jethro začal farmařit na Zdárné farmě, zatímco jeho otec pokračoval na hospodářství v Howberry až do své smrti v r. 1713? Slovník biografie národa zmiňuje začátek Jethrova působení na Zdárné farmě až v r. 1709, i když bez zjevného důvodu. Jethro patrně začal se zemědělskými experimenty již dříve na farmě v Howberry. Pokud to opravdu způsobovalo nevoli na této otcově hlavní usedlosti, jak znějí některé zprávy, pak je možné, že to bylo důvodem k přemístění syna na Zdárnou farmu, kde nebude nikým rušen. Nicméně místní tradice říká, že Tullův secí stroj byl opravdu poprvé použit na Zdárné farmě. Plukovník Wills, pozdější majitel farmy, dokonce ukázal jednomu reportérovi starou studnu, do které, jak uvedl, vesničané kdysi shodili nenáviděný stroj, když ho předtím rozbili na kusy ...

Také není jednotný názor na datum cesty Jethro Tulla III na kontinent. Někteří badatelé uvádějí jako dobu odjezdu duben 1711, kterážto informace se údajně opírá o vlastní sdělení Tullovo, a tedy bude patrně správná. Slovník biografie národa stanovuje jeho odjezd podobně, a dobu návratu uvádí rok 1714. Pokud se uvedená data zakládají na pravdě, pak je to s podivem, neb 13. října 1713 byly křtiny Tullovy dcery Sarah, a Tull by tedy na nich nemohl být přítomen. Nicméně mnohem pravděpodobnější data uvádí jeden ze soudních spisů. Tullův švagr se v něm vyjadřuje o tom, že po vypovězení z Howbery v r. 1713 bylo Tullovi, který se nacházel ve špatném zdravotním stavu, doporučeno jet na ozdravný pobyt do Montpellier. Ten tak v tomto roce podle spisu také učinil. Vrátil se podle téhož spisu až v roce 1715. V době jeho nepřítomnosti se staly dvě věci, o kterých mohl, ale nemusel (vzhledem ke špatnému zdraví) vědět. První z nich je narození jeho dcery Sarah. Pokud Tull odjel v dubnu 1713, nemusel ještě vědět o těhotenství své ženy, která byla teprve ve 2. měsíci. Druhou událostí byla smrt jeho otce Jethro II v září 1713 (nebo březnu 1714 – příslušná matrika bohužel podlehla požáru). Ať tak či tak, v každém případě obě záležitosti uvalily na manželku Susannah nemalé břímě.

Susannah Smithová si vzala Jethra 26. října 1699, oddáni byli nikoliv v Londýně, jak usuzoval jeden ze životopisů, popisující Jethra jako mladého bohéma, nýbrž v hrabství Warwickshire, odkud Susannah pocházela. Smithovi byli významnou zemanskou rodinou, a je možné, že mladý Tull, spíše než by vedl život floutka v Londýně, byl příliš zdrcen finančními potížemi své rodiny, a proto hledal sobě vhodnou partnerku na venkově.

Dle poslední vůle Tullovy po něm zůstal syn John a čtyři dcery. John se narodil nejspíše před 10. dubnem 1704, neb listina vlastnictví Zdárné farmy z tohoto data již jeho jméno zmiňuje. Shalbournská matrika obsahuje zápis o křtu Mary, dceři Jethra a Joanah v březnu 1711 a o křtu Sarah, dceři Jethra a Joanah v říjnu 1713. Jelikož všechny ostatní záznamy uvádějí jako jméno Jethrovy ženy Susannah a nikoliv Joanah, vidíme zde další z příkladů záhad, které doposud postavu Jethro Tulla obestírají ...

Část třetí

Objevilo se mnoho soudních záznamů, které obsahují dříve neznámé informace o Jethro Tullech I,II a III. Ty umožňují vrhnout trochu více světla na zemědělský původ rodiny, ze které mladý Tull vzešel. Když například Jethro I v r. 1674 projednával manželské vyrovnání mezi Griffithem Jonesem a jeho nevlastní dcerou Elizabeth Goddardovou, jedna z věcí, na kterých trval, bylo, že Griffith Jones starší by měl vykopat odvodňovací kanál na pozemcích, kde se má usídlit mladý Griffith. Účel kanálu není znám, ale jasně měl zlepšit kvalitu nemovitosti. Griffith Jones hořekoval, že ho to stálo 40 liber.

Zájem vzbuzují také detaily podmínek Jethro II, za kterých pronajal Zdárnou farmu v r. 1686 Johnu Smithovi a Jethrovy nářky na farmářovu neschopnost těmto podmínkám dostát. Jednou z podmínek bylo, že nájemce po ukončení smlouvy zanechá pozemek osetý jetelem "tak, jak tentýž na počátku shledal", a že na místě ponechá veškerou slámu a plevy z poslední sklizně. Z 80 akrů původně osetých jetelem však onen sedlák vrátil ve stejném stavu jen několik málo, a nezanechal "ani slámu, ani plevy, ani dříví na otop". Nevíc byl pozadu se splátkami 300 liber. Smith samozřejmě vše popíral a vymlouval se. U soudu si stěžoval na "tvrdost podmínek, na zlé časy, a na láci zrna". Smith odmítal platit pokutu, a byli na něj pohnáni vojáci.

Ať už se s farmou stalo po Smithově odchodu v r. 1693 cokoliv, v r. 1704 ji osídlil Jethro III. Výše uvedený spor nám ale naznačuje, s jakým druhem potíží se měl v budoucnu potýkat v době, která farmářům příliš nenahrávala, a na pozemku, který nebyl zrovna ideální.

Další spor ukazuje praxi Jethro III v době jeho pobytu do zahraničí, kam odjel pozorovat orbu italských a francouzských vinic, a odkud se pak vrátil se zcela zásadními závěry.

V r. 1713 jeho jménem uzavřela jeho žena Susannah s jistým farmářem nájemní smlouvu na pozemek v Oxfordshire. Tato smlouva obsahovala ustanovení, které ukládalo nájemci aby v posledním roce svého nájmu "nehnojil pole po senoseči, by všechnu slámu co ve stodole má v humnech a ve dvoře uložil a růsti ji ponechal, a hnůj takto vzešlý spolu s hnojem již dříve v humnech ležícím tamtéž zůstavil" pro dalšího nájemce. A další nájemce měl stejným způsobem slámu z posledního roku svého nájmu ponechat v podobě hnoje pro Jethro Tulla. Z toho je vidět, jaký význam Jethro Tull přikládal použití hnoje před svým odjezdem do zahraničí.

Účelem této studie bylo ukázat čtenáři více o vývoji rodiny zemědělského vynálezce Jethro Tulla, a to na pevnějších základech, než tomu tak bylo doposud. Rovněž byly vyřešeny některé chronologické nejasnosti v jeho životopise. Co však přímo ohromí nezúčastněného pozorovatele, to je výše míry, s jakou byly Tullovy vynálezy motivovány nutností. Jeho pionýrská práce se, jak se zdá, vyvíjela pragmaticky jako odpověď na řadu finančních obtíží, které podkopávaly základy takového sociálního zázemí, v jakém byl vychován. Nemusíme se bát říci, že Jethro Tull byl obětí ekonomických sil své doby. Tlak okolností dal jeho přirozeně bystré mysli rozhodující impuls k experimentování a zlepšování. To mu umožnilo udržovat prekérní vztahy se smetánkou, jejíž inteligence ho uznávala, i přes jeho bídný stav, jako praktického a přínosného novátora.

 kontakt FansClub Jethro Tull ČR: prezident Karel Brychta, webmaster Miroslav Hofbauer